Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC009927664


Publication Date: 17/01/2022

Number: 009 / 2022

Reference: 1842/2022

Deadline for submission: 22/01/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Εκτύπωση 53 πτυχίων και δίπτυχων (folder) στο πλαίσιο της τελέτης αποφοίτησης του Τμήματος Μερικής Φοίτησης που θα πραγματοποιηθεί στις 18/02/2022» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «31000918» και τίτλο «ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION - MBA INTERNATIONAL)", ΣΕΙΡΑ 2018-2020 - ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - [ΜΤ-0009-18]»

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-009-22PROC009927664