Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC009927064


Publication Date: 17/01/2022

Number: 007 / 2022

Reference: 1816/2022

Deadline for submission: 22/01/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Διαφημιστική εκστρατεία προβολής των Προγραμμάτων του ΚΕΔΙΒΙΜ» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «90000» και τίτλο «Λειτουργία ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ - [12-0000-00]»

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-007-22PROC009927064