ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ


Publication Date: 03/01/2022

Number: 100 / 2021

Reference: 1807/674-22

Deadline for submission: 19/01/2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του έργου «Αξιοποίηση Εσόδων από Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΟΠΑ», με κωδικό 11318901

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ-/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αξιοποίηση Εσόδων από Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΟΠΑ, σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου της 14ης/11-07-2019 Συνεδρίασης για τα πιστωτικά υπόλοιπα παλαιών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών ΟΠΑ (ΦΕΚ 3077/31-07-2019)» και κωδικό 11318901 και με επιστημονικό υπεύθυνο, τον Αναπληρωτή Καθηγητή, Πρόεδρο του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ και Αντιπρύτανη Έρευνας και Διά Βίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) κ. Γεώργιο Λεκάκο, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, με ένα (1) φυσικό πρόσωπο, Σύμβουλο Διοίκησης σε θέματα ενίσχυσης της εξωστρέφειας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), σύμφωνα με την από 22/12/2021 απόφαση της 107ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 (ΑΔΑ: 94ΜΟ469Β4Μ-ΑΩΖ). Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί είναι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κυρίως το εξής: επίβλεψη, συντονισμός και υλοποίηση σχεδίων και δράσεων στρατηγικών συνεργασιών του ΟΠΑ με επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα με στόχο την ενδυνάμωση της εξωστρέφειας του Ιδρύματος.

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2021-100-ΡΟΟΜ469Β4Μ-36Ψ

Results Announcement

RESULTS: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ