ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΠΑ


Publication Date: 23/12/2021

Number: 98 / 2021

Reference: 1807/50547-21

Deadline for submission: 20/01/2022

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 2 «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του ΟΠΑ – Β' Κύκλος Υλοποίησης» της πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5049246» και κωδικό έργου ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 11282302, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Γεώργιο Ξυλωμένο, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου έναν (1) Ειδικό Επιστήμονα-Κοινωνικό Λειτουργό, σύμφωνα με την από 22/12/2021 απόφαση της 107ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 (ΑΔΑ: 6570469Β4Μ-ΜΘΝ). Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα τους ανατεθεί είναι το εξής: «Δράσεις πρόληψης και προαγωγής ψυχικής υγείας των φοιτητών του ΟΠΑ»: Αντιμετώπιση ψυχικών και κοινωνικών δυσκολιών στην πανεπιστημιακή κοινότητα μέσω υποβοήθησης φοιτητών στην επικοινωνία με υπηρεσίες εντός και εκτός του ιδρύματος, υποστήριξη του ψυχίατρου και του ψυχολόγου στο έργο τους και στην υλοποίηση στρατηγικής για την πρόληψη, την προαγωγή και τον αποστιγματισμό σε θέματα που αφορούν την ψυχική υγεία στην πανεπιστημιακή κοινότητα του ΟΠΑ.

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2021-98-6ΘΑΜ469Β4Μ-0ΘΗ


Results Announcement

RESULTS: ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΠΑ