Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC009920166


Publication Date: 13/01/2022

Number: 005 / 2022

Reference: 1671/2022

Deadline for submission: 18/01/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης του δικτυακού εξοπλισμού που υποστηρίζει τη λειτουργία του δικτύου δεδομένων κορμού και πρόσβασης του ΟΠΑ στo κτίριο επί των οδών Ευελπίδων 47 & Λευκάδος, καθώς και στο κτίριο του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ επί της οδού Κεφαλληνίας 46, για το έτος 2022. Ο εξοπλισμός αυτός χρήζει συντήρησης απαραίτητης για την απρόσκοπτη λειτουργία του δεδομένου ότι υποστηρίζει τις δικτυακές και τηλεφωνικές υπηρεσίες που παρέχονται στα μέλη του Πανεπιστημίου που στεγάζονται στα συγκεκριμένα κτίρια.» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «52022» και τίτλο «Λειτουργία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (έξοδα)»

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-005-22PROC009920166