Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC009919874


Publication Date: 13/01/2022

Number: 004 / 2022

Reference: 1668/2022

Deadline for submission: 18/01/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης του ασύρματου εξοπλισμού Laser στα κτίρια του ΟΠΑ για το έτος 2022. Ο συγκεκριμένος εξοπλισμός χρήζει συντήρησης απαραίτητης για την απρόσκοπτη λειτουργία του, δεδομένου ότι υποστηρίζει τις δικτυακές και τηλεφωνικές υπηρεσίες που παρέχονται στα μέλη του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ που στεγάζονται στο συγκεκριμένο κτίριο.» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «52022» και τίτλο «Λειτουργία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (έξοδα)»

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-004-22PROC009919874