Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC009901731


Publication Date: 10/01/2022

Number: 001 / 2022

Reference: 956/2022

Deadline for submission: 15/01/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Πραγματοποίηση δείπνου για την ολοκλήρωση του business game στο πλαίσιο του μαθήματος της Επιχειρηματικής Στρατηγικής για τους φοιτητές της 23ης σειράς και του διδάσκοντες του προγράμματος» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «31000720» και τίτλο «ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΔΠΜΣ) ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (EXECUTIVE MBA) ΣΕΙΡΑ 2020 - 2022 – ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - [ΜΤ-0007-20]»

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-001-22PROC009901731