Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009762714


Publication Date: 16/12/2021

Number: 142 / 2021

Reference: 49631/2021

Deadline for submission: 20/12/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΤΟΥ COVID 19 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11337001» και τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΤΟΥ COVID 19 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - [ΕΡ-3370-01]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-142-21PROC009762714