ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (κωδικός θέσης 0038-ΜΤ2)


Publication Date: 26/11/2021

Number: 93 / 2021

Reference: 1807/45257-21

Deadline for submission: 13/12/2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με ένα (1) φυσικό πρόσωπο, στο πλαίσιο του έργου «ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ» (κωδικός θέσης 0038-ΜΤ2)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ», με κωδικό  310038 (ΜΤ-0038), και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή του ΟΠΑ,  κο Βασίλειο Βασσάλο, προτίθεται, σύμφωνα με την από 24/11/2021 απόφαση της 105ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022 (ΑΔΑ: 6Φ2Λ469Β4Μ-ΥΤΜ), να απασχολήσει με σύμβαση έργου, έως δώδεκα (12) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης έως και τη λήξη του έργου, ένα (1) φυσικό πρόσωπο, για την εκτέλεση του κάτωθι έργου: «Εξυπηρέτηση των μεταπτυχιακών φοιτητών, Διεκπεραίωση όλων των θεμάτων φοιτητικής μέριμνας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, Παρακολούθηση και εκτέλεση προωθητικών ενεργειών για την προβολή του Προγράμματος, Διοργάνωση εκδηλώσεων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος (Ορκωμοσίες, ημερίδες, συνέδρια), Τήρηση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου, Συλλογή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων».

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2021-93-ΡΠΑΨ469Β4Μ-2ΧΤ

Results Announcement

RESULTS: ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (κωδικός θέσης 0038-ΜΤ2)