Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009638337


Publication Date: 01/12/2021

Number: 138 / 2021

Reference: 45789/2021

Deadline for submission: 06/12/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια μικροϋπολογιστή (laptop) για τις ανάγκες του γραφείου Erasmus+/ΟΠΑ» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11329601» και τίτλο «ERASMUS+ 2020-2021 [ΕΡ-3296-01]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-138-21PROC009638337