Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009577057


Publication Date: 22/11/2021

Number: 128 / 2021

Reference: 43423/2021

Deadline for submission: 27/11/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Παραγωγή φωτογραφικού album (επεξεργασία και σχεδιασμός) για τις ανάγκες προώθησης του ΟΠΑ RUN» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11282601» και τίτλο «ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΟΠΑ RUN - [ΕΡ-2826-01]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-128-21PROC009577057