Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009579454


Publication Date: 22/11/2021

Number: 130 / 2021

Reference: 43202/2021

Deadline for submission: 27/11/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια φορητού μικροϋπολογιστή (laptop) για την εύρυθμη υλοποίηση του έργου του γραφείου Erasmus+/ΟΠΑ» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11329601» και τίτλο «ERASMUS+ 2020-2021 [ΕΡ-3296-01]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-130-21PROC009579454