ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ-ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ


Publication Date: 08/11/2021

Number: 82 / 2021

Reference: 1807/41338-21

Deadline for submission: 26/11/2021

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ-ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ» και κωδικό 310025 και με επιστημονικό υπεύθυνο, τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Ιωάννη Νικολάου, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ένα (1) φυσικό πρόσωπο, για την τεχνική υποστήριξη της γραμματείας, των διδασκόντων και των φοιτητών του Προγράμματος, σύμφωνα με την από 03/11/2021 απόφαση της 103ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 (ΑΔΑ: ΨΡΕΓ469Β4Μ-ΨΔ0). Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί είναι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κυρίως το εξής: Τεχνική υποστήριξη της γραμματείας, των διδασκόντων και των φοιτητών του Προγράμματος, όπως εγκατάσταση και συντήρηση Η/Υ, εγκατάσταση εξειδικευμένων στατιστικών και άλλων  προγραμμάτων (software) που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια των διαλέξεων του προγράμματος, επίβλεψη και συντήρηση της υλικοτεχνικής υποδομής του προγράμματος. Συμμετοχή στην ανάλυση ψηφιακών διαδικασιών, στην παραμετροποίηση, στη συντήρηση, στη διασύνδεση και στον έλεγχο των υποσυστημάτων που διαχειρίζεται η γραμματεία του προγράμματος.


Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2021-82-9ΜΝΩ469Β4Μ-Β6Τ


Results Announcement

RESULTS: ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ-ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ