Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009519059


Publication Date: 11/11/2021

Number: 123 / 2021

Reference: 40884/2021

Deadline for submission: 16/11/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια δύο (2) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (laptops), ενός Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (PC-Desktop) και ενός (1) tablet για τις πειραματικές ανάγκες του έργου για τρέξιμο προχωρημένων προσομοιώσεων ασύρματων δικτύων που είναι απαιτητικές σε υπολογιστικούς πόρους και σε γραφικά για λόγους επίδειξης στο έργο» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11333401» και τίτλο «DΕVELOPMENT OF SOFTWARE DEFINED MOBILE AD-HOC TACTICAL NETWORK DEVICES AND TESTBED (SMOTANET) - [ΕΡ-333401]».   

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-123-21PROC009519059