Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009515431


Publication Date: 11/11/2021

Number: 122 / 2021

Reference: 41727/2021

Deadline for submission: 16/11/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Αγορά φορητού υπολογιστή για κάλυψη αναγκών της δια ζώσης διδασκαλίας των μαθημάτων του προγράμματος.» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «31000720» και τίτλο «ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΔΠΜΣ) ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (EXECUTIVE MBA) ΣΕΙΡΑ 2020 - 2022 – ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - [ΜΤ-0007-20]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-122-21PROC009515431