Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009475991


Publication Date: 04/11/2021

Number: 121 / 2021

Reference: 40685/2021

Deadline for submission: 09/11/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Αναμνηστικά είδη για απονομή στους μαθητές του 5ου Πρότυπου Γυμνασίου Χαλκίδας, στο πλαίσιο εκπαιδευτικής επίσκεψής τους στο Τμήμα» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11315401» και τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - [ΕΡ-3154-01]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-121-21PROC009475991