Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009466536


Publication Date: 03/11/2021

Number: 120 / 2021

Reference: 40455/2021

Deadline for submission: 08/11/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια παπύρων και ντοσιέ στο πλαίσιο αποφοίτησης/ορκωμοσίας της σειράς 16, ΜΤ-0023-18 τμήματος μερικής φοίτησης για 32 άτομα.» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «31002318» και τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" - ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ, 2018-2020 - [ΜΤ-0023-18]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-120-21PROC009466536