ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Η.Δ.Ε.) ΤΟΥ ΟΠΑ


Publication Date: 02/11/2021

Number: 00 / 2021

Reference: 1017/40265-21

Deadline for submission: 22/11/2021

Στο ΟΠΑ πρόκειται να συσταθεί και να λειτουργήσει Ε.Η.Δ.Ε. Σκοπός της Ε.Η.Δ.Ε. θα είναι να παρέχει, σε ηθικό και δεοντολογικό επίπεδο, εγγύηση αξιοπιστίας των ερευνητικών έργων που διεξάγονται στο ΟΠΑ. Η Ε.Η.Δ.Ε. θα ελέγχει αν ένα ερευνητικό έργο έχει σχεδιασθεί να διενεργείται με σεβασμό στην αξία των ανθρώπινων όντων, στην αυτονομία των ανθρώπων που συμμετέχουν, στην ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά τους δεδομένα, καθώς και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Η Ε.Η.Δ.Ε. θα ελέγχει, επίσης, την τήρηση των γενικά παραδεδεγμένων αρχών της ακεραιότητας της έρευνας και των κριτηρίων της ορθής επιστημονικής πρακτικής.
Τα Μέλη της Ε.Η.Δ.Ε. θα πρέπει να είναι επιστήμονες, με ειδίκευση σε θέματα έρευνας, Ηθικής/Βιοηθικής και δεοντολογίας της έρευνας. Ένα (1) τουλάχιστον μέλος πρέπει να έχει ειδίκευση στην Ηθική/Βιοηθική. Δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη θα πρέπει να είναι πρόσωπα εκτός του ΟΠΑ. Τα γνωστικά αντικείμενα των μελών θα εξασφαλίζουν, στο μέτρο του δυνατού, την εκπροσώπηση των γνωστικών αντικειμένων του ΟΠΑ.
Ο αριθμός των μελών της Ε.Η.Δ.Ε. θα είναι πέντε (5) με τους αναπληρωτές τους.

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2021-00-ΕΗΔΕ-ΟΠΑ