Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009444875


Publication Date: 29/10/2021

Number: 113 / 2021

Reference: 39645/2021

Deadline for submission: 03/11/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια για πέντε (5) γραφεία, πέντε (5) συρταριέρες, μία (1) καρέκλα και ένα (1) τραπεζάκι.» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11170001» και τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΘΩΣ & ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΠΡΟΣ ΑΥΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ - [ΕΡ-1700-01]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-113-21PROC009444875