Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009459747


Publication Date: 02/11/2021

Number: 115 / 2021

Reference: 39251/2021

Deadline for submission: 07/11/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εμπορικών προϊόντων από την εταιρεία αξιοποίησης και διαχείρισης της περιουσίας του ΟΠΑ τα οποία θα προσφερθούν στους φοιτητές της σειράς.» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «31004420» και τίτλο «ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ- ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - [ΜΤ-0044-20]».           

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-115-21PROC009459747