ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ Q-EQUAL (κωδικός θέσεων 3274-ΥΔ1)


Publication Date: 26/10/2021

Number: 81 / 2021

Reference: 1807/39221-21

Deadline for submission: 11/11/2021

 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων έργου με δύο (2) Ερευνητές, Υποψήφιους Διδάκτορες, στο πλαίσιο του έργου «ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ Q-EQUAL» (κωδικός θέσεων 3274-ΥΔ1)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ Q-EQUAL», με κωδικό έργου 11327401, που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) – Hellenic Foundation for Research and Innovation (HFRI), με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή του ΟΠΑ κο Απόστολο Μπάλλα, προτίθεται, σύμφωνα με την από 20/10/2021 απόφαση της 102ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022 (ΑΔΑ: ΩΔΘΥ469Β4Μ-Π3Σ), να απασχολήσει με συμβάσεις έργου, έως τριών (3) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου), δύο (2) Ερευνητές, Υποψήφιους Διδάκτορες. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στα ως άνω φυσικά πρόσωπα, είναι το εξής: «Συμβολή στα Πακέτα Εργασίας του έργου: ΠΕ2 (Ασύμμετρη συμπεριφορά κόστους και ποιότητα λογιστικών κερδών), ΠΕ3 (Στρατηγική και ποιότητα λογιστικών κερδών), και ΠΕ4 (Άυλα στοιχεία ενεργητικού και ποιότητα λογιστικών κερδών)»

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2021-81-Ω0Π4469Β4Μ-ΗΙΨ


Results Announcement

RESULTS: ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ Q-EQUAL (κωδικός θέσεων 3274-ΥΔ1)