ΕΝΑ (1) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ


Publication Date: 25/10/2021

Number: 76 / 2021

Reference: 1807/38881-21

Deadline for submission: 10/11/2021

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο  πλαίσιο του έργου με τίτλο «Υποστήριξη δραστηριοτήτων γραφείου ΜΟΔΙΠ (Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας) Ο.Π.Α.» και κωδικό 11220601, που υλοποιείται από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή και Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) κ. Βασίλειο Βασδέκη, προτίθεται να απασχολήσει, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, σύμφωνα με το άρθρο  93 του Ν. 4310/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 24 παρ. 1 του Ν. 4386/16, όπως προστέθηκε με το άρθρο 70 παρ. 2 του ν. 4712/2020 και σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 4485/2017, ένα (1) φυσικό πρόσωπο για την υποστήριξη, ανάλυση και διαχείριση θεμάτων των δραστηριοτήτων της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), σύμφωνα με την από 20/10/2021 απόφαση της 102ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2021-22 (ΑΔΑ: ΨΕΛΚ469Β4Μ-77Ω). Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι το εξής: Συμμετοχή στην ανάλυση και διαχείριση θεμάτων της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ειδικότερα το αντικείμενο του έργου αφορά συμμετοχή στην  επεξεργασία δεδομένων που θα προκύπτουν από τις αξιολογήσεις και την επεξεργασία τους από το σχετικό Πληροφοριακό Σύστημα, συμμετοχή στην εφαρμογή εσωτερικών διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας για τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών και τη μέτρηση δεικτών μέσω οργανωμένων σχετικών ερωτηματολογίων, συμμετοχή στη διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης του Ιδρύματος, συμμετοχή στον εντοπισμό και την προβολή βέλτιστων πρακτικών του Ιδρύματος στους τομείς δραστηριότητάς του, καθώς και συμμετοχή στην παρακολούθηση της επικαιροποίησης των ιστοσελίδων των οργανικών μονάδων του Ιδρύματος με σκοπό την έγκυρη και επαρκή διάχυση δημόσιας πληροφόρησης αναφορικά με τη γενικότερη δραστηριότητα του Ιδρύματος.   

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2021-76-9421469Β4Μ-Ρ0Ρ


Results Announcement

RESULTS: ΕΝΑ (1) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ