Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009428305


Publication Date: 26/10/2021

Number: 108 / 2021

Reference: 38936/2021

Deadline for submission: 31/10/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Συνδρομή στο επιστημονικό πρόγραμμα SAP University Alliances» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11309401» και τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - [ΕΡ-3094-01]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-108-21PROC009428305