Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009439452


Publication Date: 27/10/2021

Number: 110 / 2021

Reference: 39253/2021

Deadline for submission: 01/11/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Δημιουργία και συντήρηση συστήματος για την ανάρτηση και αποθήκευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της εκδήλωσης Ημέρες Καριέρας ΟΠΑ 2021» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11257601» και τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΑΣΤΑ - [ΕΡ-2576-01]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-110-21PROC009439452