Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009413630


Publication Date: 22/10/2021

Number: 104 / 2021

Reference: 38468/2021

Deadline for submission: 27/10/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Δημιουργία μικρής διάρκειας οπτικοακουστικής παραγωγής για την προώθηση στο web του προγράμματος Erasmus+ 2020-21 με χρήση λογότυπου ΟΠΑ.» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11329601» και τίτλο «ERASMUS+ 2020-2021 [ΕΡ-3296-01]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-104-21PROC009413630