Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009376589


Publication Date: 18/10/2021

Number: 96 / 2021

Reference: 37700/2021

Deadline for submission: 23/10/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11294501» και τίτλο «ΠΟΡΟΙ ΕΣΟΔΩΝ Ο.Π.Α. ΑΠΟ Π.Μ.Σ. (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ, ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΠΡΟΣ ΑΥΤΕΣ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ) [ΕΡ-2945-01]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-096-21PROC009376589