Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009376589


Publication Date: 18/10/2021

Number: 95 / 2021

Reference: 37693/2021

Deadline for submission: 23/10/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια 7 ομαδικών licences του "Mutari Simulation Game" για τους 26 φοιτητές του ΜΒΑ πλήρους φοίτησης που παρακολουθούν το μάθημα "Διοίκηση Στρατηγικών Αλλαγών" με διδάσκοντα τον κ. Θάνο Ιωάννη.» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «31000520» και τίτλο ««ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: MBA ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ» - [ΜΤ-0005-20]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-095-21PROC009376589