Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009357915


Publication Date: 13/10/2021

Number: 93 / 2021

Reference: 36899/2021

Deadline for submission: 18/10/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και υλικών άμεσης ανάλωσης για τις ανάγκες της γραμματείας του προγράμματος.» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «31000719» και τίτλο «ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π. Μ.Σ.) ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (EXECUTIVE MBA) - ΣΕΙΡΑ 2019-2021 - ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - [ΜΤ-0007-19]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-093-21PROC009357915