Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009354915


Publication Date: 13/10/2021

Number: 87 / 2021

Reference: 37117/2021

Deadline for submission: 18/10/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εκατό (100) τεμαχίων περιλαίμιων πλέον εξόδων μακέτας για τις ανάγκες διοργάνωσης του ΟΠΑ RUN» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11282601» και τίτλο «ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΟΠΑ RUN - [ΕΡ-2826-01]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-087-21PROC009354915