Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009354657


Publication Date: 13/10/2021

Number: 86 / 2021

Reference: 37116/2021

Deadline for submission: 18/10/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια μπαλονιών (δρομέα και στήλη) πλαισίωσης-υποστήριξης για τις ανάγκες διοργάνωσης του ΟΠΑ RUN» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11282601» και τίτλο «ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΟΠΑ RUN - [ΕΡ-2826-01]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-086-21PROC009354657