Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009354549


Publication Date: 13/10/2021

Number: 85 / 2021

Reference: 37114/2021

Deadline for submission: 18/10/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια μίσθωσης υπηρεσιών μεταφοράς, εγκατάστασης/αποξήλωσης ενός (1) τεμαχίου 3Χ6 & eclipse iii και δύο (2) τεμαχίων 3Χ3 & eclipse iii, συνολικής κάλυψης 32τ.μ. καθώς και δεκατριών (13) τεμαχίων τραπέζια διαστάσεων 1.80 Χ 0.75 μ. για τις ανάγκες διεξαγωγής του αγώνα ΟΠΑ RUN.» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11282601» και τίτλο «ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΟΠΑ RUN - [ΕΡ-2826-01]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-085-21PROC009354549