Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009308770


Publication Date: 05/10/2021

Number: 81 / 2021

Reference: 35975/2021

Deadline for submission: 10/10/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Προμήθεια 55 licences του "Business Strategy Game" για τους φοιτητές του ΜΒΑ μερικής φοίτησης.» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «31002920» και τίτλο ««ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: MBA ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ» - [ΜΤ-0029-20]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-081-21PROC009308770