ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. – ΟΠΑ ΜΕ ΕΝΑ (1) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΕΙΔΙΚΟ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ


Publication Date: 24/09/2021

Number: 64 / 2021

Reference: 1807/34432-21

Deadline for submission: 15/10/2021

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου (1) «Αναβάθμιση της ποιότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία του. Υποστήριξη της ΜΟ.ΔΙ.Π.» της Πράξης «Αναβάθμιση της ποιότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία του. Υποστήριξη της ΜΟ.ΔΙ.Π.» μέσω της Πράξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5093119, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή και Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) κ. Βασίλειο Βασδέκη, προτίθεται σύμφωνα με την από 22/09/2021 απόφαση της 98ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021 (ΑΔΑ: ΩΔΘ5469Β4Μ-0ΨΔ) να απασχολήσει με σύμβαση έργου ένα (1) φυσικό πρόσωπο, ειδικό σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων και διοίκησης ποιότητας. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι το εξής:  Η αναδιοργάνωση των εσωτερικών παραδοσιακών λειτουργιών του Ιδρύματος μέσω της κατάργησης αναποτελεσματικών διαδικασιών (διαδικασίες ποιότητας SOP’S) και της καθιέρωσης νέων συμβατών με τις ανάγκες του σύγχρονου μοντέλου διοίκησης ποιότητας στο πλαίσιο του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ).

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2021-64-ΩΦΕΟ469Β4Μ-ΟΜΡ


Results Announcement

RESULTS: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. – ΟΠΑ ΜΕ ΕΝΑ (1) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΕΙΔΙΚΟ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ