Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009307195


Publication Date: 05/10/2021

Number: 77 / 2021

Reference: 35871/2021

Deadline for submission: 10/10/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ενός (1) επιτραπέζιου ηλεκτρονικού υπολογιστή και ενός (1) ζεύγους ασύρματων ακουστικών (headphones-headset) με τους αναγκαίους φορτιστές.» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11331801» και τίτλο «ON THE GREAT GREEK BRAIN DRAIN: A MACROECONOMIC APPROACH - GREBRAD - [ΕΡ-3318-01]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-077-21PROC009307195