Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009298797


Publication Date: 01/10/2021

Number: 73 / 2021

Reference: 35365/2021

Deadline for submission: 06/10/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια 35 βιβλίων, που θα μοιραστούν στους φοιτητές στο πλαίσιο εκδήλωσης του Προγράμματος.» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «31002421» και τίτλο «ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ- ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - [ΜΤ-0024-21]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-073-21PROC009298797