Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009291000


Publication Date: 30/09/2021

Number: 70 / 2021

Reference: 35180/2021

Deadline for submission: 05/10/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΘΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ/ΟΠΑ» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «52021» και τίτλο «Λειτουργία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (έξοδα)».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-070-21PROC009291000