Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009212800


Publication Date: 16/09/2021

Number: 58 / 2021

Reference: 32785/2021

Deadline for submission: 21/09/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Πλακέτες βράβευσης στο πλαίσιο του 6 Annual Sustainability Summit με τίτλο "Carbon neutrality in Greece: The new goal towards Circular Economy" που διοργανώνει το ΔΠΜΣ στη Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό και το οποίο θα λάβει χώρα μέσω Online πλατφόρμας στις 13/10/2021. Η βράβευση θα αφορά οκτώ (8) επιχειρήσεις για την προσφορά τους σε θέματα βιωσιμότητας.» στο πλαίσιο του έργου με κωδικός ΕΕ «31000921» και τίτλο «ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION - MBA INTERNATIONAL)", ΣΕΙΡΑ 2021-2023 - [ΜΤ-0009-21]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-058-21PROC009212800