Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009205700


Publication Date: 15/09/2021

Number: 55 / 2021

Reference: 32786/2021

Deadline for submission: 20/09/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή γεύματος για τριάντα πέντε (35) άτομα την 26η Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο διοργάνωσης εκδήλωσης του Προγράμματος Μεταπτυχαικών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών Μ/Φ στις 24-26/09/2021 (συνέλευση 26/05/2021) στη περιοχή της ορεινής Αρκαδίας.» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «31002320» και τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" - ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - [ΜΤ-0023-20]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-055-21PROC009205700