Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009203737


Publication Date: 15/09/2021

Number: 52 / 2021

Reference: 32949/2021

Deadline for submission: 20/09/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια χιλίων πεντακοσίων (1500) αριθμών με διπλό microchip (μετά των υλικών στήριξης) και παροχή υπηρεσιών χρονομέτρησης για τις ανάγκες διεξαγωγής του ΟΠΑ RUN 2021» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11282601» και τίτλο «ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΟΠΑ RUN - [ΕΡ-2826-01]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-052-21PROC009203737