Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009149526


Publication Date: 03/09/2021

Number: 40 / 2021

Reference: 31393/2021

Deadline for submission: 08/09/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Διεξαγωγή σεμιναρίου με τίτλο "AI Technologies in e-Services Recommender Systerms" στο πλαίσιο του Study Tour 2021 του ΠΜΣ στη ΔΥ, Τμήμα Πλήρους Φοίτησης, στις εγκαταστάσεις του Graz University of Technology στις 14/09/2021 για 18 άτομα.» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «31002220» και τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" - ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - [ΜΤ-0022-20]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-040-21PROC009149526