Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009126308


Publication Date: 30/08/2021

Number: 37 / 2021

Reference: 30353/2021

Deadline for submission: 04/09/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Προμήθεια άδειας χρήσης λογισμικού ANOVA (βάση δεδομένων ωφελούμενων ΜΤ+) ενός (1) έτους και υποστήριξη χρήστη αναφορικά με το πρόγραμμα Erasmus+ 2020-21  στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11329601» και τίτλο «ERASMUS+ 2020-2021 [ΕΡ-3296-01]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-037-21PROC009126308