Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009104191


Publication Date: 24/08/2021

Number: 32 / 2021

Reference: 29588/2021

Deadline for submission: 29/08/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «προμήθεια γραφείου, ερμαριών και αλλαγή δερμάτινων καθισμάτων για τις ανάγκες του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «52021» και τίτλο «Λειτουργία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (έξοδα)».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-032-21PROC009104191