Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009011734


Publication Date: 30/07/2021

Number: 30 / 2021

Reference: 29442/2021

Deadline for submission: 10/08/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ενός (1) ηλεκτρονικού υπολογιστή (laptop) Apple MacBook Pro 13.3 M1/16GB/1TB και ενός (1) ηλεκτρονικού υπολογιστή (laptop) Apple MacBook Air 13.3 M1/16GB/256GB που θα χρησιμοποιηθεί στο έργο για την ανάλυση δεδομένων με μεγάλες απαιτήσεις σε CPU και μνήμη.» στο πλαίσιο του έργου με κωδικός ΕΕ «11299701» και τίτλο «THE GREEK INNOVATION HUB - 1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ -GRIHUB - [ΚΩΔ.ΓΓΕΤ 1571] - [ΕΡ-2997-01]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-030-21PROC009011734