Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009005217


Publication Date: 29/07/2021

Number: 29 / 2021

Reference: 29147/2021

Deadline for submission: 03/08/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Διεξαγωγή σεμιναρίου με τίτλο "Doing Business in CEE and Implications for Change Management" στο πλαίσιο του Study Tour 2021 του ΠΜΣ στη ΔΥ, Τμήμα Πλήρους Φοίτησης, στις εγκαταστάσεις του IEDC-Bled School of Management στις 13/09/2021 για18 άτομα και παροχή υπηρεσιών catering στους συμμετέχοντες του σεμιναρίου στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου.» στο πλαίσιο του έργου με κωδικός ΕΕ «31002220» και τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" – ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - [ΜΤ-0022-20]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-029-21PROC009005217