Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC008973217


Publication Date: 23/07/2021

Number: 25 / 2021

Reference: 28453/2021

Deadline for submission: 27/07/2021

«Διεξαγωγή σεμιναρίου με τίτλo "Building Customer Personas for Services Organizations" στις εγκαταστάσεις του SDA Bocconi στις 30/08/2021 στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής εκδρομής (Study Tour) του ΠΜΣ στη ΔΥ, Τμήμα Πλήρους Φοίτησης για 25 άτομα. Παροχή υπηρεσιών catering στους συμμετέχοντες (25 άτομα) στο πλαίσιο του σεμιναρίου στις εγκαταστάσεις του SDA Bocconi στις 30/08/2021.» στο πλαίσιο του έργου με κωδικός ΕΕ «31002218» και τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" - ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ, 2018-2019 - [ΜΤ-0022-18]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-025-21PROC008973217