Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC008965228


Publication Date: 22/07/2021

Number: 24 / 2021

Reference: 27724/2021

Deadline for submission: 26/07/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Αγορά υλικούπροβολής και απονομής του σε φοιτητές και μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μ&Ε στοπλαίσιο της αριστείας» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11309601» και τίτλο«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ& ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - [ΕΡ-3096-01]»

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-024-21PROC008965228