Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC008942497


Publication Date: 19/07/2021

Number: 21 / 2021

Reference: 26576/2021

Deadline for submission: 25/07/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια φορητού υπολογιστή (laptop) για κάλυψη των ερευνητικών δραστηριοτήτων της Επίκουρης Καθηγήτριας Ειρήνης Νικάνδρου» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11326001» και τίτλο «ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018-19 - [ΕΡ-3260-01]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-021-21PROC008942497