Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC008922759


Publication Date: 15/07/2021

Number: 15 / 2021

Reference: 26453/2021

Deadline for submission: 20/07/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια 8 ορειχάλκινων τιμητικών πλακετών μεσαίων διαστάσεων και 2 ορειχάλκινων τιμητικών πλακετών μεγάλων διαστάσεων, οι οποίες θα απονεμηθούν ως αριστεία διδασκαλίας στους καθηγητές του ΜΒΑ που διακρίθηκαν κατά τα δύο ακαδημαϊκά έτη της συγκεκριμένης σειράς φοιτητών, σύμφωνα με τις αξιολογήσεις τους καθώς και στους κεντρικούς ομιλητές της Τελετής Απονομής Περγαμηνών του ΜΒΑ,» στο πλαίσιο του έργου με κωδικός ΕΕ «31002917» και τίτλο «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΜΒΑ - ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ, 2017-2019 - [ΜΤ-0029-17]»

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-015-21PROC008922759