Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC008911807


Publication Date: 13/07/2021

Number: 13 / 2021

Reference: 26446/2021

Deadline for submission: 18/07/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Διοργάνωση εκπαιδευτικής εκδρομής (Study Tour) του ΠΜΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών, Μερικής Φοίτησης, που θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα 11/09-16/09/2021 στην Αυστρία και τη Σλοβενία για 27 άτομα.» στο πλαίσιο του έργου με κωδικός ΕΕ «31002319» και τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" - ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ, 2019-2021 - [ΜΤ-0023-19]»

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-013-21PROC008911807