ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ERASMUS+ 2020-2021»


Publication Date: 12/07/2021

Number: 55 / 2021

Reference: 1807/26241-21

Deadline for submission: 26/07/2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με ένα (1) φυσικό πρόσωπο, Στέλεχος Δημοσίων Σχέσεων, για τις ανάγκες του έργου «ERASMUS+ 2020-2021», με κωδικό 11329601

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ERASMUS+ 2020-2021», με κωδικό 11329601, που χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Δημήτριο Χριστόπουλο, προτίθεται, σύμφωνα με την από 07/07/2021 απόφαση της 94ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 με (ΑΔΑ: 6ΕΩΖ469Β4Μ-89Ε), να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρκειας, έως δύο (2) μηνών, ένα (1) φυσικό πρόσωπο, Στέλεχος Δημοσίων Σχέσεων, στο πλαίσιο του έργου «ERASMUS+ 2020-2021», με κωδικό 11329601. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα του ανατεθεί είναι το εξής: «Γραφιστικός σχεδιασμός (Graphic Design), με έμφαση στη δημιουργία υλικών στα ψηφιακά μέσα».

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2021-55-9ΝΝ4469Β4Μ-ΣΙΤ

Results Announcement

RESULTS: ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ERASMUS+ 2020-2021»